RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI,

pentru anul şcolar2010 - 2011, finalizat la data de 30.08.2011 de către CEAC, având următoarea componenţă:

 

1.      profesor Dominteanu Maria

2.      profesor Mardare Adriana

3.      profesor Tiron Petrică

4.      profesor Mocanu Mirela

5.      înv.-educator Hahui Violeta

6.       profesor Barbu Nastasia – reprezentant al organizației sindicale

 

I. CINE SUNTEM?

 

Scoala Specială nr.2 “Constantin Pufan”este situata pe strada “1 Decembrie 1918”, nr. 25. Prin pozitia pe care o are, dispune de o larga retea de transport, avand legaturi cu toate cartierele orasului. Se invecineaza cu foarte multe scoli generale si licee cu care are relatii de colaborare si parteneriat. Pentru asigurarea securitatii elevilor la poarta școlii se afla permanent un agent comunitar al unei firme de protectie și pază.

 

Școala oferă servicii pentru școlarizarea elevilor cu cerințe educative speciale : handicap ușor , recuperabil , dar și a celor cu retard sever oferindu-se fiecărui copil șanse egale reale pentru indentificarea și valorificarea deplină a propriilor aptitudini și interese un mediu flexibil și personalizat cu metode interactive pentru stimularea gândirii creative și critice , a activității independente a elevilor .

 

Programul se desfășoară în întregime în regim special între orele : 8.00 – 17.30

·         dimineața se fac ore de predare – învățare – evaluare cu conținut redus cognitiv , după programe speciale

·         dupa-amiază se derulează activități de terapii educaționale : cognitivă , ocupațională , ludoterapie ,psihomotrica,abilitare manuala, socializare , program în care elevii își formează priceperi și deprinderi

Activitățile sunt alternate cu:

·         ore de cultură fizică medicală

·         logopedie

·         consiliere psihopedagogică

 

 

 

Programele sunt individualizate și vizează :

 

·         dezvoltarea sferei de autonomie personală și socială , cu accent pe comunicare

·         manținerea nivelului achizițiilor și îmbogățirea acestora

·         stimularea capacității de comunicare

Curriculum la decizia școlii cuprinde următoarele :

 

·         educație pentru sănătate

·         basme

·         desen decorativ

·         cântec și ritm

·         arta conversației

·         arta scrisului frumos

·         pirogravură/cusături artistice

Programul este completat cu foarte multe activități extrașcolare , programe artistice , vizite , excursii etc , având un rol determinant în socializarea elevilor .

Evaluarea se face pe bază de calificative la clasele I – IV și note la clasele V – VIII .

Modurile de organizare și desfășurare a activităților sunt : frontal , pe grupe și individual

 

 

 

Echipa educațională

Procesul instructiv – educativ de predare , terapie și recuperare este asigurat de un număr de 52 cadre didactice dintre care 13 profesori psihopedagogi , cu atestat în învățământul special , fiind o echipă ce urmărește reabilitarea și dezvoltarea individului , dezvoltarea de comportamente și atitudini adecvate față de sine și față de cei din jur ,

Profesorii scolii au participat la stagii de perfectionare atat in specialitate cat si in domenii conexe.

Personal didactic auxiliar – 9 persoane (bibliotecar; informatician, contabil , două secretare , asistent medical , asistent social , administrator , două infirmiere)

 

Baza materială

Este corespunzatoare exigențelor unui învățământ special modern :

·         23 de săli de clasă dotate cu mobilier modular modern , televizor , calculator , flipchart asigurând un mediu plăcut;

·         sală multimedia cu 21 calculatoare,2 laptopuri, copiator, 2 videoproiectoare cu ecran, tablă interactivă , 3 ecrane de proiecție .

·         5 cabinete psihologice dotate cu calculatoare performante, mobilier adecvat, softuri educationale de logopedie;

·         un cabinet de consiliere psihopedagogică;

·         un cabinet de asistență socială;

·         un cabinet medical;

·         2 săli de educație fizică

·         1 săli de kinetoterapie;

·         bibliotecă școlară cu 6.000 de volume , 6 calculatoare conectate la Internet și un copiator;

·         ludotecă

·         atelier

·         cancelarie;

·         teren de sport;

·         cantina proprie cu o capacitate de 1000 de locuri din care o parte a fost amenajată ca sală de festivități

·         microbuz școlar care asigură transportul elevilor;

·         autoturism Dacia Logan cu 7 locuri.

Obiectivele propuse sunt :

·         Crearea la elevi a deprinderilor de autonomie personală și socială

·         Dezvoltarea psihomotricității în vederea diminuării consecințelor defectelor fizice

·         Educarea capacității de muncă și a atitudinii pozitive față de aceasta

·         Dezvoltarea abilităților de citit-scris și calcul artimetic simplu

·         Dezvoltarea capacităților de comunicare și dobândirea încrederii în sine prin construirea unei imagini pozitive

·         Deschiderea orizontului de cunoaștere prin activități extracurriculare

·         Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu deficiență mintală ușoară

·         Optimizarea condițiilor de recuperare

 

 

 

II. FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

              privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008)

 

 

Nr.crt

Indicatori de performanţă

Calificativul acordat1

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)    structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

FB

2

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

FB

3

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

FB

4

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

FB

5

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.

6

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

FB

7

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

8

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

FB

b)    baza materială

9

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

FB

10

Dotarea spaţiilor şcolare

FB

11

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

FB

12

Utilizarea spaţiilor şcolare

FB

13

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

FB

14

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

FB

15

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

FB

16

Utilizarea spaţiilor auxiliare

FB

17

Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

FB

18

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

19

Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare.

FB

20

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

21

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

FB

c)    resurse umane

22

Managementul personalului didactic şi de conducere

FB

23

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

FB

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

d)    conţinutul programelor de studiu

24

Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale

FB

25

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

FB

26

Proiectarea curriculumul-ui

FB

27

Realizarea curriculumul-ui

FB

e)    rezultatele învăţării

28

Evaluarea rezultatelor şcolare

FB

29

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

FB

      c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30

Activitatea ştiinţifică

B

31

Activitatea metodică a cadrelor didactice

FB

     d) activitatea financiară a organizaţiei

32

Constituirea bugetului şcolii

FB

33

Execuţia bugetară

FB

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a)    strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

 

B

35

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

B

36

Dezvoltarea profesională a personalului

FB

b)    proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37

Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

FB

c)    proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38

Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

B

d)    proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

FB

e)    accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

FB

f)     baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

41

Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

FB

g)    transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

42

Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

FB

h)    funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43

Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

B

 

 

 

 

III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?

 

-Încadrarea învățământului special cu cadre didactice competente , buni profesioniști , specialiști în domeniul educației speciale

-Valorificarea și valorizarea eficientă a resurselor umane

-Diseminarea informației privind educația specialăă în școala publică

-Schimbarea mentalității membrilor comunității în legătură cu statutul și rolul învățământului special în sistemul de învățământ românesc

-Îmbunătățirea calității terapiilor specifice de recuperare prin încadrarea cu personal didactic specializat în domeniu

-Creearea unui sistem unitar de activitate de predareînvățareevaluare pentru a favoriza dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului cu deficiențe

-Recuperarea , socializarea , integrarea în societate a copiilor cu cerințe educative speciale

 

 

DIRECTOR,

Prof. Maria Dominteanu

1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în raportul de evaluare externă periodică